Všeobecné podmínky půjčovny přistýlek

Zapůjčení předmětů je možné pouze na celou dobu pobytu

  1. Pronájem je možný pouze pro klienty, kteří objednávají pobyt na této chalupě.
  2. Pronajímané věci si před převzetím důkladně prohlédněte, zda na nich nejsou znatelné jakékoliv závady. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
  3. Pokud zjistíte nějaké závady či nedostatky po dobu užívání, jste povinni je nahlásit při předání.
  4. Je zakázáno provádět jakékoli změny na pronajímaných věcech bez souhlasu provozovatele.

Platby:

  1. Poplatek za pronájem přistýlek bude připočten k částce za pobyt.

Odpovědnost:

  1. Potvrzením rezervace přebírá nájemce veškerou odpovědnost za pronajaté předměty až do doby vrácení předmětů pronajímateli.

Hrazení škod:

  1. Při poškození, ztrátě přistýlek jste povinni uhradit náhradu vzniklé škody.
  2. Výše způsobené škody se určuje individuálně znalcem.
  3. Nájemné při vyúčtováni na konci pobytu může být zvýšeno o hodnotu škody způsobené na zapůjčeném předmětu jeho výrazným znečištěním, či nevrácením.

Zaplacením smluvené ceny vyjadřujete souhlas se Všeobecnými podmínkami, GDPR i Provozním řádem a automaticky uzavíráte Nájemní smlouvu s Nájemcem na dobu určitou.